Thẻ: Thành Hộp Kiếng ( dây 8 mm ) cho ray hộp X7 và Y7