Thẻ: Nêm nhấn loại dài bắt vào lỗ khoan Ø10 356.04.501