Thẻ: Nêm nhấn cho ray âm TANDEM mở toàn phần 423.54.061